head
RipperWorks / Objednávky / Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.ripper-works.com/ provozovaného fyzickou osobou MUDr. Jan Bruthans, IČ 71474323, se sídlem Kropáčova Vrutice, 20, PSČ 29479. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (MUDr. Jan Bruthans) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v aktuálním znění.

1. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jako konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (poštovné a balné).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. Odesláním objednávky je kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Kupující může odstoupit od objednávky před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze na emailu rw@bruthans.cz.
Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i po expedici zboží, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí v textu vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy a musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží společně s  předmětným zbožím, a to na adresu prodávajícího. Zboží musí být zabaleno v odpovídajícím obalu, aby nemohlo být zboží poškozeno při přepravě zpět, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní. Zboží NESMÍ být zasláno zpět na dobírku, taková zásilka nebude převzata. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Při splnění veškerých výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou zaslány složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

3. Dodací a platební podmínky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat na elektronické adrese rw@bruthans.cz.

5. Záruka, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, tj. v případě zboží, které bude využíváno k podnikatelským či komerčním účelům dle obchodního zákoníku, pokud je zboží používáno pro soukromou potřebu dle občanského zákoníku.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronické adrese rw@bruthans.cz či na adrese jeho provozovny.